Blue Flower

 

Udział w projektach:

 

  • Współudział w Grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 1996-1997 pt. ”Najnowsza historia filozofii polskiej przez pryzmat historii Towarzystw Filozoficznych (1904-1994). Opracowanie  historii Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

  • Autor i koordynator Ogólnouczelnianego Projektu pt. "Politechnika Lubelska - Uczelnia przyjazna dla wszystkich" zrealizowanego w formie trzech warsztatów psychologicznych dla studentów PL w październiku, listopadzie i grudniu 2014 roku.
  • Doradztwo programowe w projekcie Funduszu Europejskiego Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych- wspólna sprawa, realizowanym przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka sp.k.; Lublin, czerwiec 2016.
  • Doradztwo programowe w Środowiskowej Debacie Konsultacyjnej jako części projektu Funduszu Europejskiego Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa, realizowanym przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych- Sejmik Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka sp.k,; październik 2017 r.
  • Projekt pt. „Naukowa współpraca między Lwowem a Lublinem. Najnowsze badania naukowe pracowników katedr nauk społeczno-humanistycznych Narodowego Uniwersytetu „Politechniki Lwowskiej” i  Politechniki Lubelskiej”//“Scientific Cooperation between Lviv and Lublin. Ongoing research projects at the Faculty of Social Sciences and Humanities at the Lviv Polytechnic and Lublin University of Technology”//- zgłoszony w  Konkursie Polsko-Ukraińskim organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy; Program do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą na lata 2018-2019.
  • Udział w czteroletnim projekcie ministerialnym, zatytułowanym Filozofia Srebrnego Wieku”,  ogłoszonym w czerwcu 2017 roku przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (moduł „Uniwersalia 2.2) [projekt zgłoszony przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego] : przekład dzieła Mikołaja Bierdiajewa "Философия свободного духа" (1927). 
  • Udział w tworzeniu i realizacji projektu „Pollub nauczanie! Nowoczesna edukacja, kreatywny uczeń, innowacyjny inżynier”; w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER 03.01-00-IP-08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”; czerwiec 2018 r.// Koordynator merytoryczny tego projektu (od lipca 2018).