Blue Flower

 

Publikacje naukowe od 1 X 2013 / wykaz ważniejszych publikacji pisanych podczas zatrudnienia w Instytucie Filozofii UMCS znajduje się w zakładce wpt.pollub.pl/:

 

 • Monografie:
 1. Filozofia miasta Kijowa, Wyd. Liber Duo, Lublin 2014, s. 29.
 • redakcja, współredakcja i wprowadzenie do książek:
 1. Visual Thinking - Visual Culture - Visual Pedagogy, Wydawnictwa Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014, s.108, red. wraz z M. Śniadkowskim].
 2. Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej, Wydawnictwa Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016,s.120 [ red. wraz z M. Śniadkowskim].
 3. Humanistyka a nauki ścisłe, red. H.Rarot, Wydawnictwa Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016,s.130.
 4. Współdziałanie nauk humanistycznych i nauk ścisłych, red. H. Rarot, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017, s.150.
 5. Dylematy innowacyjności, red. H. Rarot, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 2018, s.158.
 • artykuły:
 1. Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa (w:) „Kultura i Wartości”, UMCS Lublin, nr 3/2013, s. 87-101.
 2. Człowiek ponowoczesności wobec psychoterapii filozoficznej i kierownictwa duchowego, (w:) „Issues of global education”, Vol.7, Institute of Health Education and Human Welfare, Lublin 2013, s. 66-89.
 3. Some Reflections on the Status of the Human-and Social Sciences, Vol.7, Institute of Health Education and Human Welfare, Lublin 2013, s. 114-130.
 4. Historia rosyjskiej filozofii dialogu (w:) „Ruch Filozoficzny”, Toruń, tom LXX, numer 2/2013, s. 377-392.
 5. Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M.Bierdiajew i I. A. Iljin (w:) „Studia Philosophica Wratislaviensa”, vol. IX, fasc. 1(2014), s. 67-79.
 6. Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej (w:) „Kultura i Wartości” nr 2(10)/2014, s. 63–82.
 7. The Common Wealth of the Global World, (w:) ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ. Материалы международной научно-практической конференции «Республика БеларусьЕвропейский Союз: проблемы и перспективы партнерства». Республика Беларусь, г. Минск, 13–14 июня 2013 года, Wyd. Prawo i Ekonomika, Minsk 2014, s. 128-138.
 8. Antykryzysowa filozofia życia publicznego Vittorio Possentiego, [w:] Poszukiwania filozoficzne, t. 2, Etyka — Sztuka - Władza i historia, red. J. Michalczenia, J. Mizińska, K. Ossowska, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2014, s. 247–264.
 9. Die Rolle von philosophisher Psychoterapie gegenuber der Tragik des Lebens, [w:] Angewandte Philosophie, red. Cornelia Meseke, Studio Raster, Lublin 2014, s. 98-120.
 10. The visual culture and imaging thinking (in:) Visual Thinking - Visual Culture - Visual Pedagogy, pod red. H. Rarot, M. Śniadkowskiego, Wydawnictwa Naukowe Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014, s. 11-24.
 11. Od filozoficznej nieakceptacji obcości do dialogu z nią. Związki filozofii z podróżą i turystyką [w:] www.turystykakulturowa.org Nr 3/2015 (marzec 2015), s. 67-78.
 12. Modernizm i neomodernizm religijny w Rosji, „Kultura i Wartości”, 2015/14, s. 145–165.
 13. Religion in Public Life after Berdyaev [w:] Beyond Modernity. Russian Religious Philiosophy and Post-Secularism, edited by Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, and Paweł Rojek, Pickwick Publications,Eugene, OR 2015,s.186-198.
 14. Russian prefigurations of the postsecular thought (Nicolas A. Berdyaev and Ivan A. Ilyin)[in:] Overcoming the Secular. Russian Religious Philiosophy and Post-Secularism, edited by Teresa Obolevitch and Paweł Rojek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2015, p. 11-27.
 15. Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji, [w:] „Studia Społeczne” 13 (2) /2015, s. 39-45.
 16. Metoda „myślenia lateralnego” w analizie zagadnień psychologii społecznej [w:] „Edukacja Humanistyczna” nr 2 (31), Szczecin 2014, s. 63-82.
 17. Nowe teorie pedagogiczne w wizualnej kulturze cyfrowej, [w:] Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej, red. H.Rarot, M. Śniadkowski, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Lubelskiej,Lublin 2016, s.11-22.
 18. Praktyczno-edukacyjny wymiar rosyjskiej filozofii idealistycznej z przełomu XIX i XX wieku (w:) (Meta) filozofia - Prax: zbornik vedeckých prispievkov, red. Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová, Bratislawa 2016,s. 356 – 369
 19. Rola mechanizmu sublimacyjnego w kulturze ponowoczesnej [w:]Kultura i Wartości”,2016 nr 18,Wyd.UMCS, Lublin, s. 51-68.
 20. Prawda w różnych dziedzinach kultury w kontekście prawdy naukowej [w:] Humanistyka a nauki ścisłe, red. Halina Rarot, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016, s.11-41.
 21. Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym, „Ethos” 30 (2017) nr 2(118), s.129-141 [współaut. z A.Kapustą].
 22. Obraz władzy w najnowszej filozofii rosyjskiej/ na przykładzie myśli Walentiny G. Fiedotowej [w] Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej, pod red. B. Brzezińskiego, B. Garczyka, M. Jedlińskiego, T. Nakonecznego, M. Lachowicz, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2017, s.25-37. 
 23. Humanizm i transhumanizm w kształceniu technicznym i w technice (w:) Inżynier z duszą humanisty, red. J. Sośnickiej, Wyd. PL, Łódź 2017, s. 290-302.   
 24. Rosyjska filozofia dialogu wobec idei Karola Marksa , "Hybris" nr 40 (2018).
 25. Галіна Рарот,Оксана Супрунюк, ГУМАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ [w] „Науковий вісник КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”, Серія: Педагогіка, Випуск 9, Кременець 2018; ISSN 2410-2075, c. 176-192.
 26. Filozofia kultury wobec doświadczenia duchowego i religijnego (w:) Epistemologia doświadczenia religijnego w XIX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, pod red. J. Dobieszewskiego, S.Krajewskiego, J.Macha, Universitas, Kraków 2018, s.157-173.
 27. Zagadnienie technorealizmu w kontekście ponowoczesnych przemian technologicznych [w:] Dylematy innowacyjności, red. H.Rarot, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2018, s.39-55.
 28. Kryzys wartości duchowych i jego społeczne następstwa, „Kultura i Wartości” nr 26 (2018), s.159-177.
 29. Blaski i cienie aktywności na rzecz studentów niepełnosprawnych  (współaut. z E. Alinowską) [w:] Innowacyjność i trwanie w pedagogice specjalnej. W stulecie niepodległości Polski i 130. Rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej, Warszawa-Krasnystaw 2018, s. 162-179.
 30. (współaut. z Olexandr Omelchuk, Vitaliy Tsisaruk), Mobile Devices and Applications Use for Students of Technological Education; Adv. Sci. Technol. Res. J. 2019; 13(3): 86–89.  
 31. Trzy spojrzenia na kulturę ponowoczesną, „ Kultura i Wartości”, 2019, nr 27, s. 37-52.
 32. ИНТЕГРАЛЬНАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  ЛЮБВИ (Р. ШТЕРНБЕРГ, В. СОЛОВЬЕВ, К. ВОЙТЫЛА): „Solovyov studies”/ „Solovʹëvskie issledovanija”/, 2019/ 4 (64), c. 57-70.